media

Tre små nordmenn på Høybroplass

GOOGLE TRANSLATE:

Sān gè niánqīng de nuówēi zài gāo qiáo kōngjiān
Zài wán shàng yīgè dīyīn
Ránhòu láile jǐngchá, wèn zhè shì shénme
Sān gè niánqīng de nuówēi zài gāo qiáo kōngjiān

Sān gè niánqīng de nuówēi zài gāo qiáo kōngjiān
Huídá zhè shì yīgè zhùmíng de nuówēi gēqǔ
Zhè shì shēn shòu nuówēi értóng
Sān gè niánqīng de nuówēi zài gāo qiáo kōngjiān

Qiáoliáng shàng de yīgè gāo kōngjiān jǐngguān
Shuōle sān gè xiǎo normenn zài dīyīn
Wǒ xiǎng tīng dào de yuánshǐ bǎnběn
Sān gè niánqīng de nuówēi zài gāo qiáo kōngjiān

Nuówēi:
Zhōngguó gāo qiáo sān gè xiǎo kōngjiān
Zài wán shàng yīgè dīyīn
Ránhòu láile jǐngchá, wèn zhè shì shénme
Zhōngguó gāo qiáo sān gè xiǎo kōngjiān

 

NORSK

Tre små nordmenn på høy bro plass

Satt og spilte på en kontrabass

Så kom en konstabel og spurte hva det var

Tre små nordmenn på høy bro plass

 

Tre små nordmenn på høy bro plass

Svarte dette er en  kjent norsk sang

Den er populær blant norske barn

Tre små nordmenn på høy bro plass

 

En konstabel på høy bro plass

Sa til tre små normenn på kontrabass

Jeg vil gjerne høre original versjon av

Tre små nordmenn på høy bro plass

 

Tre små kinesere på høy bro plass

Satt og spilte på en kontrabass

Så kom en konstabel og spurte hva det var

Tre små kinesere på høy bro plass